Informacja dla wyborców


wpisany przez red2 | środa, 15 maja 2019 09:40 |


Zgodnie z Wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej obywatele polscy  stale zamieszkujący za granicą, a zamierzający głosować w Polsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego mogą być dopisani do spisu wyborców  w dniu wyborów na podstawie ważnego polskiego paszportu, jeśli udokumentują, iż stale zamieszkują za granicą. Podstawą nie może być okazanie dowodu osobistego, nawet w przypadku wyborców zamieszkujących stale za granicą na obszarze Unii Europejskiej, czy innego państwa, do którego można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego. Udokumentowanie zamieszkiwania za granicą polega na okazaniu obwodowej komisji wyborczej dokumentu potwierdzającego ten fakt. Dokumentem takim jest np.: karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą, dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą itp. Dokument ten musi być przedłożony wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.