Notice: Undefined index: upr14 in /test/index.php on line 284 Notice: Undefined index: upr1 in /test/index.php on line 284

Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben/
Gesundheit ohne Grenzen in der Eurostadt Guben-Gubin
 

Cel projektu: wzmocnienie transgranicznej współpracy urzędów, personelu medycznego i mieszkańców w zakresie opieki zdrowotnej, aby w pełni Funkcjonowała transgraniczna służba zdrowia, a szczególnie ratownictwo medyczne./ Stärkung der grenzübergreif. Kooperation der Verwaltungen, Mediziner u. Bürger im  Bereich des Gesundheitswesens, damit die grenzüberschr. Gesundheitsversorgung insb. Notfallversorgung umfänglich funktioniert.

 
 
Beneficjent wiodący/ Leadpartner: Naemi-Wilke-Stift, Guben
Partner projektowy nr 2/ Projektpartner nr 2: Gmina Gubin o statusie miejskim/ Stadt Gubin
Partner projektowy nr 3/ Projektpartner nr 3:Miasto Guben/Stadt Guben
 
Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburg- Polska 2014-2020
 
Tytuł projektu: Dwa Ratusze – jedno Euromiasto
Partner Wiodący: Miasto Guben
Partner Projektu : Gmina Gubin o statusie miejskim
Kwota dofinansowania : 590 000,00 Euro
 
Celem projektu „Dwa Ratusze-jedno Euromiasto” jest integracja oraz wzmocnienie dotychczasowej współpracy w wielu obszarach życia społecznego, m.in. na płaszczyźnie władz i urzędów miejskich Gubina i Guben, społeczeństwa i płaszczyźnie promocji i gospodarki. Projekt służy zacieśnieniu współpracy w kwestiach administracyjnych i prawnych, stworzeniu wspólnej oferty gospodarczej i informacyjnej Euromiasta oraz poprawie wymiany doświadczeń i informacji. Wspólny rozwój gospodarczy, administracyjny i turystyczny ośrodka Gubin-Guben stanowi wkład w zabezpieczenie jakości życia mieszkańców, w lokalizację inwestycji oraz zabezpiecza miejsca pracy w regionie. Wspólna informacja o Gubinie i Guben umożliwia stworzenie spójnego wizerunku obu miast oraz regionu. Wszystkie te czynniki powinny pozytywnie wpłynąć na dotychczasową kooperację, a przez to na poprawę nastrojów instytucji zaangażowanych we współpracę transgraniczną. Projekt doprowadzi do stworzenia sieci współpracy partnerów społecznych, gospodarczych oraz publicznych
 w celu zapewnienia trwałej integracji w Euromieście G-G. Poprzez interakcję gospodarki, administracji
 i społeczeństwa przezwyciężane będą bariery mentalne, językowe i socjokulturowe.

 

 

Burmistrz Miasta Gubina informuje, że trwają prace polegające na przebudowie ulicy Racławickiej, łączącej się z drogą Wojewódzką nr 138, stanowiącej bezpośredni dojazd do zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego budynków użyteczności publicznej: Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych, Zespołu Szkół im. Kopernika oraz do budynków wielorodzinnych, jednorodzinnych i siedzib wielu firm. Droga nie posiada jednorodnej nawierzchni, która obecnie jest w złym stanie technicznym i jest z kostki kamiennej lub posiada zniszczoną warstwę bitumiczną. Chodniki są z betonowej kostki brukowej          i płyt betonowych, które są popękane. Ruch pieszych odbywa się w obrębie chodników, a na odcinku o nawierzchni gruntowej w obrębie jezdni lub po trawiastym poboczu. Kolejnym odcinkiem podlegającym przebudowie jest ulica Rydla,  łącząca się z drogą powiatową. Obecnie posiada nawierzchnię z kostki kamiennej i chodniki z betonowej kostki brukowej. Drogi są w  złym stanie technicznym, jest wiele niebezpiecznych nierówności, widoczne szczątkowe nawierzchnie bitumiczne. Odwodnienie następuje za pomocą spadków podłużnych, poprzecznych oraz wpustów ulicznych do kanalizacji ogólnospławnej. Dzięki inwestycji zmianie podlegać będą: szer. jezdni, geometria skrzyżowania ww. ulic (skrzyżowanie "wyniesione") oraz sposób zagospodarowania terenu pasa drogowego (budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zatok postojowych-parkingów, przystanków, terenów zielonych-trawników itp. Nowa konstrukcja jezdni obu ulic zostanie wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej, a w miejscach wyniesionego przejścia dla pieszych i skrzyżowania    z nowej betonowej kostki brukowej gr. 8cm. Nawierzchnia zatok postojowych, zjazdów, chodników     i ciągów pieszo-rowerowych z brukowej kostki betonowej gr.8cm. Wyżej wymienione zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 101065F i 101069F w Gubinie” zostało dofinansowane w 50 % jako dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie: 617 473,00 zł w ramach „Programu rozwoju gminnej       i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

 

Projekt: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich przy ul. Generała Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 16 w Gubinie, w tym wykorzystanie instalacji OZE”.
 
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych    w Gubinie:
- Kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich w Gubinie, składającego się z budynku szkolnego głównego (1); budynku sali gimnastycznej (2); budynku salki gimnastycznej i zaplecza (3-4); budynku stołówki, świetlicy                   i biblioteki (5-5a), ul. Generała Świerczewskiego 2, 66-620 Gubin (SP 2)
- Kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 3, składającego się z nowego budynku i ze starego budynku z salą gimnastyczną, ul. Kresowa 48, 66-620 Gubin (SP 3)
- Budynku Przedszkola Miejskiego nr 3, ul. Wojska Polskiego 16, 66-620 Gubin (PM 3)
 
Inwestycja realizowana będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Na cały zakres inwestycji jest przygotowany Program Funkcjonalno-Użytkowy, w związku z powyższym w chwili obecnej nie jest potrzebne pozwolenie na budowę. Obszar, na którym zlokalizowana będzie inwestycja objęty jest Planem Zagospodarowania Przestrzennego, nie potrzeba zatem decyzji lokalizacyjnej. Wyłoniony       w przetargu Wykonawca sporządzi  dokumentację projektową dla przedmiotowych inwestycji i na jej podstawie zrealizuje roboty termomodernizacyjne.
Realizacja inwestycji polega na termomodernizacji budynków SP 2, SP 3, PM 3, w tym modernizacji      i dociepleniu przegród pionowych i poziomych (ścian i dachów), modernizacji istniejącego źródeł ciepła (montaż pomp ciepła powietrze/woda), modernizacji instalacji CO i CWU,   w ilościach wymaganych i wskazanych w audytach, montażu instalacji PV umożliwiającej wyprodukowanie energii elektrycznej w ilościach wskazanych w audytach, wdrożenia systemu zarządzania energią (monitoring zużycia mediów).
Projekt będzie realizowany na terenie miasta Gubina (Powiat Krośnieński, Województwo Lubuskie). Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Miasta Gubin poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynkach Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich            w Gubinie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Gubinie, Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie.
Beneficjent: Gmina Gubin o statusie miejskim
Okres realizacji projektu: kwiecień 2015 – listopad 2018
Wartość projektu: 6 707 748,05 PLN
Dofinansowanie w wysokości 85%  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5 701 585,84 PLN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osoby do kontaktu:
Krzysztof Dziurdziewicz - Naczelnik Wydziału Europejskiego: 68 455-81-07                                    
Krzysztof Olifirowicz-Kalinowicz – Naczelnik Wydziału Komunalnego i Inwestycji: 68 455- 81-28


 


 


                   
 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”. „Pokonywać granicę poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

Beneficjent: Gmina Gubin o statusie miejskim

Partner projektu: Bootsverein Gubener  e.V.
Cel projektu: Integracja mieszkańców oraz promocja  Euromiasta Gubin-Guben poprzez organizację wspólnych wydarzeń sportowych.
Okres realizacji projektu: 20.05.2015 r. do 15.06.2015 r.
Wartość projektu: 10 235,00 EUR
Dofinansowanie z UE 85% i 10% z budżetu państwa

W ramach projektu „Uśmiech dziecka Euromiasta Gubin-Guben – sportowe zmagania dzieci i młodzieży” zaplanowanych zostało kilka przedsięwzięć polsko-niemieckich połączonych z akcjami promocyjnymi i rozpowszechnianiem informacji     o podwójnym mieście. Będą to działania nakierowane na inwestowanie w kapitał ludzki na pograniczu polsko-niemieckim poprzez sport i zabawę.
Dzięki różnorodności i otwartemu charakterowi organizowanych spotkań, projekt  skierowany został do  dzieci i młodzieży (stanowiących bezpośrednią grupę odbiorców), a także do  osób dorosłych, miłośników sportu i zwykłych mieszkańców obu miast. (stanowiących pośrednią grup odbiorców)
  W Euromieście Gubin- Guben  zorganizowano:
 - Europejską sobotą sportową - pierwszy punkt kulminacyjny projektu- 30.05.2015
- Piknik rodzinny na Wyspie Teatralnej z okazji Dnia Dziecka – drugi  punkt kulminacyjny projektu - 31.05. 2015
- Podsumowanie Europejskiego Tygodnia Sportu, będące uwieńczeniem-Europejskiego Tygodnia Sportu - 1.06.2015
 Wszystkie te wydarzenia miały charakter otwarty, oprócz zaproszonych gości uczestniczyli  w nich wszyscy chętni mieszkańcy Euromiasta Gubin-Guben.
 Równolegle z działaniami na rzecz poprawy kontaktów sąsiedzkich realizowane były działania w dziedzinie promocji Euromiasta. W tym kierunku zaplanowano wykonanie gadżetów promocyjnych Euromiasta: koszulek, smyczy, czapeczek, piłek itp., które były do dyspozycji dla wszystkich uczestników poszczególnych imprez projektowych. Euromiasto Gubin-Guben poprzez  wspólne spotkania sportowe rozpowszechniało idee dobrego sąsiedztwa wśród jak największej ilości mieszkańców. Projekt miał na celu szeroko rozumianą integrację mieszkańców już od jak najwcześniejszych lat.


 
                  
 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granicę poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

Projekt nr 870/FMP/15 „Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy!”
 
Beneficjent: Gmina Gubin o statusie miejskim
Partner projektu: Miasto Guben
Wartość projektu: 9115,24 EUR
Dofinansowanie z UE 85% i 10% z budżetu państwa
Okres realizacji projektu: 25.04.2015 r. do 15.05.2015 r.

Celem projektu była integracja mieszkańców  Euromiasta Gubin-Guben poprzez wspólne wydarzenia  kulturalne i samorządowe.
 
W ramach projektu zrealizowano:

1. Wykonano  artykuły promocyjne Euromiasta
tj. m.in. smyczy, koszulek, linijek –zakładek,  widokówek, plakatów, programów koncertu, flag, chorągiewek.
Artykuły promocyjne Euromiasta rozdawane były uczestnikom projektu podczas każdego z organizowanych przedsięwzięć. Po zakończeniu projektu rozprowadzane są nadal w celach promocyjnych przez partnerów projektu. Część artykułów promocyjno –informacyjnych przekazano również dla organizacji współpracujących.

2. Polsko -  Niemiecki Koncert Chórów – 25.04.2015r.
Koncert odbył się w Guben w Kościele Klasztornym, uczestniczyli w nim muzycy i wykonawcy  z Gubina i Guben, wystąpił chóry „Gloria Domine” Gubin i Stadtchor Guben e.V. uczniowie szkół muzycznych z Gubina i Guben. Zaprezentowany został międzynarodowy repertuar muzyki klasycznej. Strona niemiecka zajęła się zapewnieniem  odpowiedniej sali koncertowej, strona polska odpowiedzialna była za sprzęt nagłaśniający i oprawę techniczną tego wydarzenia. Przygotowano plakaty w języku polskim i niemieckim oraz polsko-niemiecki program koncertu. Wykonawcy zostali nagrodzeni kwiatami

3. Piknik Europejski – 1 .05.2015r
Zorganizowano polsko - niemieckie spotkanie integracyjne mieszkańców miast Gubin i Guben  na Wyspie Teatralnej. W czasie pikniku zaprezentowały się uczniowie szkół, lokalni artyści, kluby sportowe  i stowarzyszenia. Udział wzięli  także przedstawiciele samorządów z Polski i Niemiec. W  związku z 11. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej zakupiono flagi ze statywami i chorągiewki . Przygotowano  atrakcje dla dzieci w postaci zamków dmuchanych, ścianki wspinaczkowej.  Władze miast wraz z radnymi zajmowali się bezpłatnym wydawaniem tortu promocyjnego. Przeprowadzono konkursy sportowe  i wiedzy o Euromieście, nagrodą były zakupione książki i gadżety reklamowe oraz słodycze i napoje. Ustawione  stoiska promocyjno – informacyjne dla Polaków i Niemców spotkało się, tak jak w poprzednich latach, z dużym zainteresowaniem i stało się nieodzownym elementem  transgranicznych przedsięwzięć. W miejscu tym, w którym m.in. rozprowadzane były artykuły promujące Euromiasto, to przede wszystkim punkt kontaktowy oraz informacyjny. Każdemu zainteresowanemu  udzielono informacja nt. Euromiasta, jego zabytków, historii i atrakcji. Giełda Euromiasta była również punktem kontaktowym z polskimi i niemieckimi radnymi, którzy w miejscu tym  mieli swoje dyżury dla mieszkańców. Punkt zajmował się również wydawaniem nagród książkowych, słodyczy i napojów.


4. Spotkanie seniorów z Gubna i Guben- 6.05.2015r.
Spotkanie odbyło się w Sali Widowiskowej Gubińskiego Domu Kultury - uczestniczyli w niej  przedstawiciele organizacji seniorskich z Gubina i Guben, członkowie Rad Seniorów, pionierzy gubińscy  i ich rodziny oraz wszyscy chętni mieszkańcy Euromiasta Gubin-Guben. Spotkanie było uhonorowaniem zasłużonych obywateli obu miast, którzy przyczynili się do rozwoju demokratycznych samorządów, pozbawionych powojennych uprzedzeń i propagujących pokój na świecie i dobrosąsiedzkie stosunki. Przygotowany został poczęstunek oraz tort,  osoby zasłużone zostały obdarowane dyplomami okolicznościowymi i kwiatami.

5. Obchody 70. Rocznicy zakończenia II wojny światowej z uroczystą sesją Rad Miejskich Gubina i Guben- 8.05.2015r
W ramach obchodów przygotowano uroczysty apel pod Pomnikiem Pamięci w Parku przy ul. Chopina. Zaproszeni zostali weterani, pionierzy, przedstawiciele szkół, stowarzyszeń i organizacji, przedstawiciele władz oraz radni miast Gubin i Guben. Pod pomnikiem złożone zostały kwiaty.
Następnie osoby uczestniczące udały się do Sali Widowiskowej Gubińskiego Domu Kultury, gdzie odbyła się uroczysta sesja obu miast. Dla zaproszonych uczestników przygotowany został poczęstunek, zaprezentowane zostały materiały promocyjne dotyczące Euromiasta Gubin-Guben.

 

 Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

 

Ważne linki:

Wspólny Sekretariat Techniczny w Zielonej Górze

http://www.plbb.eu

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie

http://www.mrr.gov.plPriorytet 1: „Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska”

 

"Zielona Ścieżka"

 

Wartość całkowita projektu: 1 736 117,53 Euro

Wnioskowane dofinansowanie: 1 475 699,90 Euro

Okres realizacji: czerwiec 2009 - grudzień 2010

 

Projekt obejmuje stworzenie atrakcyjnej trasy spacerowej, która łączyć będzie dwie części podzielonego granicą miasta. Dokonać się to może poprzez remont i budowę ciągów pieszo- rowerowych oraz modernizację istniejących parków i pamiątkowych miejsc o znaczeniu historycznym i ogromnych walorach turystyczno- przyrodniczo-kulturalnych. Przez swoje usytuowanie w obrębie Starego Miasta, będą one lepiej służyć mieszkańcom Euromiasta. Obecnie większość z tych miejsc jest zupełnie lub częściowo zniszczona, a mimo to nadal chętnie uczęszczana przez Polaków oraz Niemców.

 

Projekt zakłada modernizację siedmiu strategicznych punktów Starego Miasta. Planuje się:

1. Modernizację egzotarium (małego ogrodu botanicznego) poprzez ułożenie nowych nawierzchni, remontu oświetlenia, odnowienie pomnika, nowe nasadzenia, budowę ogrodzenia.

2. Modernizację amfiteatru poprzez remont schodów, remont oświetlenia, nowe nasadzenia i ułożenie nowych nawierzchni ścieżek, budowę ogrodzenia.

3. Modernizację Parku Waszkiewicza poprzez ułożenie nowych nawierzchni ścieżek, nowe nasadzenia, wykonanie placu zabaw, ciągu jezdnego, remontu oświetlenia, zamontowanie ławek, koszy i stojaków.

4. Modernizację Placu Chrobrego poprzez budowę sceny, nowe nasadzenia, zamontowanie ławek, koszy stojaków, ułożenie nowych nawierzchni, wykonanie trawników, odnowienie ścian, zamontowanie oświetlenia.

5. Modernizację skweru z fontanną poprzez nowe nasadzenia, ułożenie nowych nawierzchni, odnowienie fontanny, zamontowanie ławek, koszy i stojaków, zamontowanie oświetlenia.

6. Modernizację Parku Mickiewicza poprzez ułożenie nowych nawierzchni, zamontowanie ławek, koszy, stojaków, odnowienie zabytkowej fontanny, nowe nasadzenia, zamontowanie oświetlenia i iluminatorów.

7. Modernizację ciągu pieszo-rowerowego do granicy polsko-niemieckiej poprzez budowę ścieżki rowerowej i pieszej, budowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowej, zamontowanie ławek, koszy, stojaków, nowe nasadzenia.

Przyjmuje się okres realizacji projektu do 19 miesięcy.

 

Cele:

 

Celem ogólnym projektu jest wspólny rozwój miast bliźniaczych:Gubin-Guben na obszarze przygranicznym oraz likwidacja wszelkich niedogodności infrastrukturalnych.

Celem szczegółowym jest poprawa uwarunkowań strukturalnych obu miast poprzez realizację wspólnych projektów w zakresie poprawy infrastruktury na terenach przygranicznych. Realizowane zadanie, którego zamierzeniem jest stworzenie wspólnej polsko-niemieckiej trasy spacerowej i turystycznej wpisuje się w powyższe cele i na pewno wpłynie korzystnie na poprawę sąsiedzkich kontaktów Gubina i Guben.

 

Okres realizacji:

czerwiec 2009 r. do listopad 2011 r.

Beneficjent Wiodący: Gmina Gubin o statusie miejskim

Partner Projektu: Miasto Guben

Dane kontaktowe: Anna Wróbel, Krzysztof Dziurdziewicz – Wydział Europejski Urzędu Miejskiego w Gubinie. Tel. 68 455-81-07

Rezultaty: zbudowana i zmodernizowana infrastruktura społeczna w celu rozwoju turystyki – szt. 7

Liczba deklaracji politycznych i umów nt. długoterminowej współpracy – szt. 1

 

Informacja o realizacji projektu:

Informujemy, że projekt wdrażany był dotychczas bez większych problemów. Niestety na przełomie lipca i sierpnia oraz we wrześniu 2010 r. nasze miasto nawiedziła powódź, spowodowana intensywnymi opadami deszczu na zachodzie kraju. Przez miasto przepływają 2 rzeki „Nysa Łużycka” i „Lubsza”, które mają górski charakter i bardzo szybko ich stan lustra się podnosi. Wody tych rzek zalały tereny na których prowadzimy modernizację obszarów ujętych w powyższych etapach. Prowadzone zostały prace porządkowe i osuszanie terenu, w celu jak najszybszego wznowienia robót budowlanych. W związku z zaistniałą nieprzewidywalną sytuacją zmuszeni byliśmy do zmiany terminu zakończenia robót niektórych etapów projektu, gdyż Wykonawca robót budowlanych z przyczyn obiektywnych nie był w stanie zrealizować określonych zadań w terminach wskazanych we wniosku. Dlatego w IV kwartale 2010 r. wystąpiliśmy do Instytucji Wdrażającej z prośbą o przedłużenie terminu realizacji projektu do 30 września 2011 r., na co otrzymaliśmy pisemną zgodę.

 

 

Wydarzenia dotyczące projektu:

W trakcie realizacji projektu odbywają się liczne spotkania polsko-niemieckie, dotyczące miedzy innymi:

- stanu zaawansowania prac

- promocji (wydanie broszur)

- wydarzeń turystycznych i kulturalnych (nakręcenie filmu)

- podpisania długoterminowej deklaracji wzajemnej współpracy obu miast, w zakresie rozwoju turystyki i kultury na pograniczu Polski i Niemiec